Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: „Rozporządzenie”) Fortis Technology sp. z o.o. sp. k. przedstawia następujące informacje:

 

Administrator danych

Fortis Technology sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Niepruszewie, ul. Świerkowa 19, 64-320 Niepruszewo, KRS: 0000403554 (dalej: „Administrator”).

 

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować osobiście, wysyłając e-mail na adres: biuro@fortistechnology.pl lub pisemnie na adres: ul. Świerkowa 19, 64-320 Niepruszewo.

 

Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane przez Administratora w celach związanym z procesem rekrutacyjnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

 

Okres, przez który dane będą przechowywane i przetwarzane

Dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych

Dane są przeznaczone dla Administratora. Mogą być przekazane pracownikom Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
i prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu i przeniesienia danych, na warunkach wynikających z Rozporządzenia.W ramach działań podjętych na Pani / Pana żądanie Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.Przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych było dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uczestnika procesu rekrutacji uniemożliwiłoby rozpoznanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI! Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

  NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ?

  Poznaj nasze dodatkowe usługi

  FORTIS ROTOMOULDING

  Poznaj naszą ofertę biznesową na produkcję kontraktową metodą formowania rotacyjnego.

  Przejdź do strony
  Skontaktuj się z nami