FAQ najczęściej zadawane pytania

Dlaczego zbiornik dwupłaszczowy i dlaczego maksymalnie 5000 l?
Dziennik Ustaw 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 11.1. określa, że dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m­3 :
 • 11.1 Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.
 1. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
1) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej; 2) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
 1. Odległości, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.
 2. Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku lub obiektu od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 3.
  W przypadku niezastosowanie się do w/w przepisów odpowiednie organy mogą nałożyć na przedsiębiorcę  kary wraz z zakazem korzystania lub rozbiórką wewnętrznej stacji paliw.
Czy zbiorniki do paliw muszę zgłaszać do UDT?
Zbiorniki z tworzywa sztucznego podlegają dozorowi technicznemu, który wykonywany może być w formie uproszczonej i ograniczonej. Dozorem technicznym uproszczonym objęte są zbiorniki o pojemności  do 2,5 m3, a zbiorniki o pojemności 2,5 m3 - 15 m3 podlegają pod dozór techniczny ograniczony. Uwarunkowane jest to wpisem do § 63 Dziennika Ustaw Nr 113 Poz. 1211 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r.
Jak wygląda dozór uproszczony?
Zbiorników do paliwa o pojemności nieprzekraczającej 2,5 m3 można, ale nie trzeba zgłaszać do UDT, gdyż nie podlegają obowiązkowi wykonywania badań technicznych. W przypadku gdy użytkownik wyraża chęć zgłoszenia urządzenia do UDT, procedura wydania protokołu odbioru przebiega podobnie jak w przypadku dozoru ograniczonego. Różni się ona tym, że inspektor po kontroli urządzenia wydaje jedynie protokół odbiorczy, ale decyzji na eksploatację zbiornika już nie, gdyż nie jest to wymagane przez Rozporządzenie. Koszt przeprowadzenia takiej inspekcji wynosi 250 zł. W przypadku gdy eksploatujący nie zgłosi zbiornika do UDT, to powinien zapewniać konserwację urządzenia wykonywaną przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Jak wygląda dozór ograniczony? Co muszę zrobić?
Jak wspomniano wyżej, posiadając zbiornik o pojemności w przedziale 2,5 m3 - 15 m3 należy złożyć wniosek do lokalnej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. Szczegółowy wykaz jednostek znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl/kontakt-udt
 • Rejestracja urządzenia w UDT
W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego (patrz zał. nr 1 kompendium). Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń. Kompletna dokumentacja techniczna przekazywana jest w kopercie przy dostawie zbiornika. Należy również dołączyć plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń i rozmieszczenia sąsiadujących obiektów – można sporządzić odręczny rysunek. Wniosek i wymagane druki załączników dostępne są pod adresem internetowym https://www.udt.gov.pl/formularze . Wymagane dokumenty można złożyć osobiście, pocztą bądź przez Internet przez platformę ePUAP, jednak zalecaną opcją jest wybranie się do urzędu osobiście.
 • Weryfikacja dokumentacji przez UDT
Właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków, Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. W celu przeprowadzenia badania, Inspektor UDT uzgodni (zazwyczaj telefonicznie) ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania.
 • Badanie odbiorcze
Celem badania jest potwierdzenie, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne. Sprawdzane jest miejsce usytuowania zbiornika, brak ew. uszkodzeń, czystość przestrzeni międzypłaszczowej oraz działanie urządzenia kontroli wycieku – Apollo Smart lub Apollo Visual Bunded.
 • Wydanie decyzji
Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia - sposób jej dostarczenia zostanie uzgodniony. Decyzja wydawana jest raz na 2 lata. Po badaniu wysyłany jest rachunek w wysokości 250 zł (płatny raz na 2 lata). Gdy okres 2 lat minie, Inspektor kontaktuje się z właścicielem zbiornika w celu przeprowadzenia kolejnego badania.
Jakie są wytyczne dotyczące posadowienia zbiornika na placu?
W Dzienniku Ustaw 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 11.1. określone jest, że zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, należy sytuować z zachowaniem odpowiednich odległości. Poniższy rysunek przedstawia wiele wariantów ustawienia. Kwestia materiału jako podłoża pod zbiornik nie jest ściśle określona, jednak w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) Rozdział 4 §38 pkt 1 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, napisane jest, że w otoczeniu obiektów technologicznych, tam gdzie mogą wystąpić wycieki ropy naftowej i produktów naftowych, należy wykonać uszczelnienie terenu zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Do każdego zbiornika Fortis Tank przygotowany jest projekt fundamentu jaki należy wykonać. Projekt otrzymuje się podczas zakupu zbiornika wraz z instrukcją i karta gwarancyjną.    
Czy mogę ustawić kilka zbiorników na placu?
Ustawienie więcej niż jednego zbiornika 5000 L jeśli Inspektor podległej jednostki Straży Pożarnej zezwoli na umieszczenie takiej instalacji. W zależności od interpretacji Inspektora pojemność 5000 l może być graniczną wartością jaka może być zainstalowana na posesji. W większości wypadków zostaje wyrażona zgoda na zainstalowanie wielu zbiorników z tym, że pojedynczy może mieć maksymalnie 5000 l. Zatem należy udać się do lokalnej jednostki Straży Pożarnej, aby uzyskać od niej zezwolenie na taką instalację.
Czy zbiornik należy zgłosić do Urzędu Ochrony Środowiska?
Zgłoszenie obejmuje instalacje niewymagające pozwolenia. W Rozporządzeniu ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 881) wymienia się w pkt. 16 instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych. Zbiorniki do paliw są instalacjami wymienionymi w Rozporządzeniu ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880). Zgodnie z Prawem ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 672 ze zm. Art. 3 pkt 6 przez instalację rozumiemy m.in. stacjonarne urządzenie techniczne. Znajdujące się w ofercie zbiorniki standardowo wyposażone są w układ dystrybucyjny, czujnik poziomu paliwa, wąż wylewowy z nalewakiem automatycznym, odpowietrznik, dlatego uznać należy, że zbiorniki stanowią urządzenia techniczne. Zbiorniki do przechowywania paliwa stanowią instalację w rozumieniu przepisów POŚ, jeżeli eksploatowane są w jednym miejscu, a ich przewożenie ma charakter incydentalny. Długotrwałe funkcjonowanie określonego urządzenia w danym miejscu związane z emisją ma wpływ na stan środowiska. Z uwagi na fakt, że eksploatacja zbiorników związana jest z powstawaniem emisji uznać należy, że zakup zbiornika powinien zostać zgłoszony odpowiednim organom ochrony środowiska. Zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko trzeba dokonać:
 • Przed rozpoczęciem eksploatacji - Na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłoszenia instalacji do właściwego organu nie wniósł on żadnych uwag, można rozpocząć eksploatację (jest to zgodne z Kodeksem postępowania administracyjnego).
 • Podczas eksploatacji - W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia.
Nie istnieje obligatoryjny wzór zgłoszenia. Jednakże zgodnie z art. 152 ust. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane jest, aby zgłoszenie instalacji zawierało:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • informację o tym, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
  Wzór pisma załącznik nr 3 , pismo można pobrać ze strony www.fortistank .pl Organami ochrony środowiska, do których należy przekazać zgłoszenie instalacji, to:
 • marszałek województwa: gdy instalacja wymagająca zgłoszenia zlokalizowana jest w granicach zakładu, na którego terenie eksploatowana jest również instalacja, która może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska: dla instalacji na terenach zamkniętych (pojęcie terenów zamkniętych definiuje m.in. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie przez tereny zamknięte rozumiemy tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów);
 • starosta: dla pozostałych instalacji;
 • prezydent miasta: dla pozostałych instalacji, jeśli instalacja zlokalizowana jest na terenie miasta na prawach powiatu.
Instalację należy zgłosić do odpowiedniego organu ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce eksploatacji instalacji. Opłata: 120 zł − opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
Czy zbiornik powinien być uziemiony?
 • Zbiornik powinien być uziemiony zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi naziemnych zbiorników do magazynowania paliw płynnych.
Samodzielne uruchomienie zbiornika z licznikiem K600
 • Upewnij się, że w zbiorniku wewnętrznym jest olej napędowy
 • Podłącz zasilanie do wyprowadzonego przewodu ze skrzynki rozdzielczej.
 • Włącz zasilanie przekręcając włącznik prądu znajdujący się na skrzynce rozdzielczej na pozycję „|”.
 • Ustaw zawór kulowy (nad pompą) w pozycji otwartej (rączka zaworu ustawiona wzdłuż węża ssącego).
 • Włącz pompę wciskając przycisk na pozycję „|”.
Samodzielne uruchomienie zbiornika z licznikiem K600
 • Upewnij się, że w zbiorniku wewnętrznym jest olej napędowy
 • Podłącz zasilanie do wyprowadzonego przewodu ze skrzynki rozdzielczej.
 • Włącz zasilanie przekręcając włącznik prądu znajdujący się na skrzynce rozdzielczej na pozycję „|”.
 • Ustaw zawór kulowy (nad pompą) w pozycji otwartej (rączka zaworu ustawiona wzdłuż węża ssącego).
 • Włącz pompę wciskając przycisk na pozycję „|”.
Нужно ли заземлить емкость?
 • Емкость должна быть заземлена в соответствии с положениями, действующими в Республике Польша, касающимися наземных емкостей для складирования жидкого топлива.
Ist es erforderlich, den Tank zu erden?
 • Der Tank ist gem. den in der Republik Polen geltenden Vorschriften betreffend Tanks zur oberirdischen Lagerung von flüssigen Kraftstoffen zu erden.
Est-ce que le réservoir doit avoir une installation de mise à terre?
 • Le réservoir doit être mis à la terre conformément à la réglementation applicable sur le territoire polonais en matière de réservoirs pour le stockage hors sol de carburants liquides.
Should tanks be grounded?
 • Tanks should be grounded in accordance with existing Polish regulations on aboveground tanks for the storage of liquid fuel.
Pompa głośno pracuje
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
 • Sprawdzić i wyczyścić filtr siatkowy w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • W nielicznych przypadkach może nastąpić zapowietrzenie pistoletu, powodujące brak możliwości zassania paliwa przez pompę. W takim przypadku odkręcić pistolet i spróbować odpowietrzyć układ bez pistoletu.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
Насос громко работает
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
 • Проверьте и очистите сеточный фильтр в емкости.
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • В немногочисленных случаях может произойти завоздушивание пистолета, в результате чего насос не может всасывать топливо. В этом случае отвинтите пистолет и попробуйте деаэрировать систему без пистолета.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
Die Pumpe macht laute Geräusche bei der Arbeit
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
 • Siebfilter am Tank prüfen und reinigen.
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • In manchen Fällen kann es dazu kommen, dass in der Zapfpistole Lufteinbrüche auftreten, die das Ansaugen von Kraftstoff durch die Pumpe verhindern. Ist es der Fall, ist die Zapfpistole abzuschrauben und die Anlage ohne Pistole zu entlüften.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
La pompe est bruyante en exploitation
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
 • Vérifier ou remplacer la crépine dans le réservoir.
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Dans des cas rares, l’air peut être présent dans le pistolet, en rendant impossible l’aspiration du carburant par la pompe. Le cas échéant, il faut dévisser le pistolet et essayer de faire partir l’air du circuit sans pistolet.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
Pump is noisy
 • Check if mechanical ball valves in the tank are open.
 • Check or replace the main filter in the tank.
 • Check and clean the strainer in the tank.
 • Check if mechanical ball valves in the tank are open.
 • In rare cases, the nozzle may become airlocked preventing the pump from sucking fuel. If this happens, unfasten the nozzle and try to vent the system without it.
 • Check or replace the main filter in the tank.
Dystrybutor nie wydaje paliwa
Nie uruchamia się pompa:
 • Sprawdzić czy dystrybutor jest podłączony do prądu;
 • Sprawdzić czy przełącznik na pompie jest w pozycji włączonej;
 • Jeśli zbiornik wyposażony jest w systemy odcinające zasilanie pompy w przypadku niskiego poziomu paliwa w zbiorniku upewnić się że nie został osiągnięty minimalny stan.
 • Sprawdzić połączenia elektryczne w szczególności przewód zasilający dochodzący do pompy nie jest uszkodzony.
 • Skontaktować się z SERWISEM FORTIS
Uruchamia się pompa a paliwo nie leci:
 • Sprawdzić stan paliwa w zbiorniku;
 • Sprawdzić, czy waż ssący w zbiorniku leży na dnie, a nie znajduje się ponad powierzchnią paliwa.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • Jeśli przed problemem nastąpiło zapowietrzenie układu zbiornika sprawdzić stan łopatek w pompie.
Pompa nie chce samoczynnie zassać paliwa
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • W nielicznych przypadkach może nastąpić zapowietrzenie pistoletu, powodujące brak możliwości zassania paliwa przez pompę. W takim przypadku odkręcić pistolet i spróbować odpowietrzyć układ bez pistoletu.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • W nielicznych przypadkach może nastąpić zapowietrzenie pistoletu, powodujące brak możliwości zassania paliwa przez pompę. W takim przypadku odkręcić pistolet i spróbować odpowietrzyć układ bez pistoletu.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
Колонка не выдает топливо
Насос не запускается:
 • Убедитесь, что раздаточная колонка подключена к источнику питания;
 • Убедитесь, что переключатель насоса находится в положении „включено”;
 • Если емкость оснащена системами, отсекающими питание насоса в случае низкого уровня топлива в емкости, убедитесь, что не достигнуто минимальное состояние.
 • Проверьте электрические соединения, в частности, кабель питания идущий к насосу, не поврежден ли он.
 • Свяжитесь с СЕРВИСОМ FORTIS
Насос запускается, и топливо не подается:
 • Проверьте уровень топлива в емкости;
 • Убедитесь, что всасывающий шланг в емкости находится на дне и не над поверхностью топлива.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • Если перед проблемой произошло завоздушивание системы емкости, проверьте состояние лопастей в насосе.
Насос не хочет автоматически всасывать топливо:
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • В немногочисленных случаях может произойти завоздушивание пистолета, в результате чего насос не может всасывать топливо. В этом случае отвинтите пистолет и попробуйте деаэрировать систему без пистолета.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
 • Проверьте открыты ли механические шаровые краны в емкости.
 • В немногочисленных случаях может произойти завоздушивание пистолета, в результате чего насос не может всасывать топливо. В этом случае отвинтите пистолет и попробуйте деаэрировать систему без пистолета.
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости.
 
Dystrybutor wolno wydaje paliwo
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku. W przypadku wymiany filtra sprawdzić wydanie od razu po odpowietrzeniu układu zbiornika. W przypadku dużego zanieczyszczenia dużej ilości wody bądź wytrącenia się parafiny w paliwie filtry mogą zapychać się bardzo szybko (nawet po 500 l przetankowanego paliwa).
 • Wyczyścić filtr siatkowy: na wężu ssącym w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe są całkowicie otwarte (rączka zaworu ułożona wzdłuż osi.
 • Skontaktować się z SERWISEM FORTIS.
Dispenser does not dispense fuel
Pump cannot be activated:
 • Check whether the dispenser is connected to power;
 • Check whether the switch on the pump is set to “ON”.
 • If the tank is equipped with a system cutting off power supply to the pump when the fuel level is low, make sure the level is not minimal.
 • Check electrical connections, especially if the power cable connected to the pump is not damaged.
 • Contact FORTIS MAINTENANCE
The pump starts but the fuel does not flow:
 • Check the level of fuel in the tank:
 • Check if the sucking pipe in the tank lies on its bottom instead of handing above the fuel surface.
 • Check or replace the main filter in the tank.
 • Check if mechanical ball valves in the tank are open.
 • If the tank system was airlocked before the problem, check the condition of the pump vanes.
The pump does not suck the fuel automatically:
 • Check if mechanical ball valves in the tank are open.
 • In rare cases, the nozzle may become airlocked preventing the pump from sucking fuel. If this happens, unfasten the nozzle and try to vent the system without it.
 • Check or replace the main filter in the tank.
 • Check if mechanical ball valves in the tank are open.
 • In rare cases, the nozzle may become airlocked preventing the pump from sucking fuel. If this happens, unfasten the nozzle and try to vent the system without it.
 • Check or replace the main filter in the tank.
Le distributeur ne distribue pas le carburant
La pompe ne se met pas en marche :
 • Vérifier si le distributeur est connecté à une source d’électricité.
 • Vérifier si le commutateur sur la pompe est en position de marche.
 • Si le réservoir est équipé d’un système de coupure de l’alimentation de la pompe en cas de niveau bas dans le réservoir, vérifier si le niveau n’est pas minimal.
 • Vérifier les connexions électriques, vérifier surtout si le câble d’alimentation de la pompe n’est pas détérioré.
 • Contacter le SERVICE DE MAINTENANCE DE FORTIS
La pompe se met en marche mais le carburant n’est pas distribué :
 • Vérifier le niveau de carburant dans le réservoir.
 • Vérifier si le tuyau d’aspiration se trouve bien au fond du réservoir et non pas au-dessus du niveau de carburant.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Si avant d’identifier ce problème vous avez constaté la présence d’air dans le système du réservoir, vérifier l’état des palettes de la pompe.
La pompe n’arrive pas à aspirer le carburant de façon automatique :
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Dans des cas rares, l’air peut être présent dans le pistolet, en rendant impossible l’aspiration du carburant par la pompe. Le cas échéant, il faut dévisser le pistolet et essayer de faire partir l’air du circuit sans pistolet.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont ouverts.
 • Dans des cas rares, l’air peut être présent dans le pistolet, en rendant impossible l’aspiration du carburant par la pompe. Le cas échéant, il faut dévisser le pistolet et essayer de faire partir l’air du circuit sans pistolet.
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir.
Die Zapfanlage liefert keinen Kraftstoff
Die Pumpe schaltet nicht ein:
 • Prüfen, ob die Zapfanlage an Strom angeschlossen ist.
 • Prüfen, ob der Schalter an der Pumpe in der EIN-Stellung ist.
 • Ist der Tank mit einem System zur Stromunterbrechung bei einem niedrigen Kraftstofffüllstand ausgestattet, ist es sicherzustellen, dass ein minimaler Kraftstofffüllstand nicht erreicht wurde.
 • Elektrische Verbindungen prüfen, insbesondere die Versorgungsleitung der Pumpe auf etwaige Beschädigungen.
 • Den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
Die Pumpe schaltet ein, es wird aber kein Kraftstoff gefördert:
 • Kraftstofffüllstand im Tank prüfen.
 • Prüfen, ob der Saugschlauch im Tank auf dem Boden liegt und nicht über die Kraftstoffoberfläche hinausragt.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • Kam es vor dem Auftritt des Problems zu Lufteinbrüchen in der Tankanlage, so sind die Schaufeln in der Pumpe auf ihren Zustand zu prüfen.
Die Pumpe kann den Kraftstoff selbst nicht ansaugen:
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • In manchen Fällen kann es dazu kommen, dass in der Zapfpistole Lufteinbrüche auftreten, die das Ansaugen von Kraftstoff durch die Pumpe verhindern. Ist es der Fall, ist die Zapfpistole abzuschrauben und die Anlage ohne Pistole zu entlüften.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile am Tank geöffnet sind.
 • In manchen Fällen kann es dazu kommen, dass in der Zapfpistole Lufteinbrüche auftreten, die das Ansaugen von Kraftstoff durch die Pumpe verhindern. Ist es der Fall, ist die Zapfpistole abzuschrauben und die Anlage ohne Pistole zu entlüften.
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern.
Колонка медленно выдает топливо
 • Проверьте или замените главный фильтр в емкости. В случае замены фильтра сразу проверьте выдачу после деаэрации системы емкости. В случае большого загрязнения, большого количества воды или парафиновых осадков в топливе фильтры могут забиваться очень быстро (даже после заправки  500 л топлива).
 • Очистите сеточный фильтр: на всасывающем шланге в емкости.
 • Убедитесь, что механические шаровые краны полностью открыты (рукоятка клапана находится вдоль оси).
 • Свяжитесь с СЕРВИСОМ FORTIS.
Die Zapfstelle liefert den Kraftstoff langsam
 • Hauptfilter am Tank prüfen bzw. erneuern. Wird das Filter erneuert, ist die Kraftstoffförderung sofort nach der Entlüftung der Tankanlage zu prüfen. Bei großer Verunreinigung, bei großem Wasseranteil bzw. bei der Bildung von Paraffinkristallen kann die Verstopfung von Filtern sehr schnell erfolgen (sogar nach der Förderung von 500 l Kraftstoff).
 • Siebfilter reinigen: am Saugschlauch im Tank.
 • Prüfen, ob mechanische Kugelventile völlig geöffnet sind (Ventilgriff entlang der Achse eingestellt).
 • Den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
La distribution du carburant est trop lente :
 • Vérifier ou remplacer le filtre principal dans le réservoir. Si un nouveau filtre était nécessaire, vérifier la distribution après avoir fait partir l’air du système du réservoir. En cas de grosse pollution d’un grand volume d’eau ou en cas de précipitation de la paraffine dans le carburant, les filtres risquent d’être très vite bouchés (même après avoir pompé 500 l seulement de carburant).
 • Nettoyer la crépine au niveau du tuyau d’aspiration dans le réservoir.
 • Vérifier si les clapets mécaniques à boule dans le réservoir sont complètement ouverts (poignée de la soupape positionnée le long de l’axe).
 • Contacter le SERVICE DE MAINTENANCE DE FORTIS.
Dispenser dispenses fuel slowly
 • Check or replace the main filter in the tank. In the case of replacing a filter, check output right after venting the tank system. When a large amount of water is seriously contaminated or when paraffin precipitates in the fuel, filters may become clogged very quickly (even after 500 l of pumped fuel).
 • Clean the strainer on the sucking pipe in the tank.
 • Check whether mechanical ball valves are fully open (valve handle positioned along the axis).
 • Contact FORTIS MAINTENANCE
Na Apollo Smart wyświetla się błąd
E01:
 • Czy była zrobiona ponowna synchronizacja urządzenia? Jeśli nie to należy przeprowadzić synchronizację zgodnie z instrukcją Fortis (Pierwsze uruchomienie Apollo Smart) Jeśli tak to przenieść wyświetlacz bliżej zbiornika, nawet włożyć do skrzyni dystrybucyjnej i obserwować czy coś się zmienia; przeprowadzić synchronizację urządzenia. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Błąd zasięgu urządzeń. Czy była zrobiona ponowna synchronizacja urządzenia? Jeśli nie to należy przeprowadzić synchronizację zgodnie z instrukcją Fortis (Pierwsze uruchomienie Apollo Smart) Jeśli tak to przenieść wyświetlacz bliżej zbiornika, nawet włożyć do skrzyni dystrybucyjnej i obserwować czy coś się zmienia; przeprowadzić synchronizację urządzenia. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Jeśli dalej nie współpracuje: wymienić baterie w nadajniku (tzw. rakietce) pod górnym włazem do zbiornika oraz w wyświetlaczu pokazującym stan ilości paliwa. Nadajnik należy wykręcić ze zbiornika i odkręcić śrubki od spodu. W wyświetlaczu odkręcić 4 śrubki od tyłu. W obu elementach należy wymienić baterię CR2450 i zsynchronizować Apollo.
 • Jeśli powyższe zalecenia nie odnoszą spodziewanego skutku – skontaktować się z SERWISEM FORTIS.
E03:
 • Błąd komunikacji. Sprawdzić poprawność ustawień urządzenia zgodnie z instrukcją.
 • Czy była zrobiona ponowna synchronizacja urządzenia? Jeśli nie to należy przeprowadzić synchronizację zgodnie z instrukcją Fortis (Pierwsze uruchomienie Apollo Smart) Jeśli tak to przenieść wyświetlacz bliżej zbiornika, nawet włożyć do skrzyni dystrybucyjnej i obserwować czy coś się zmienia; przeprowadzić synchronizację urządzenia. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Jeśli dalej nie współpracuje: wymienić baterie w nadajniku (tzw. rakietce) pod górnym włazem do zbiornika oraz w wyświetlaczu pokazującym stan ilości paliwa. Nadajnik należy wykręcić ze zbiornika i odkręcić śrubki od spodu. W wyświetlaczu odkręcić 4 śrubki od tyłu. W obu elementach należy wymienić baterię CR2450 i zsynchronizować Apollo.
 • Jeśli powyższe zalecenia nie odnoszą spodziewanego skutku – skontaktować się z SERWISEM FORTIS.
E04:
 • Błąd ustawień urządzenia. Sprawdzić poprawność ustawień urządzenia zgodnie z instrukcją.
E05 i E06
 • Prosimy o kontakt z SERWISEM FORTIS.
Apollo Smart displays an error message
E01:  
 • Was the equipment re-synchronised? If not, the equipment must be synchronised according to Fortis instructions (First Activation of Apollo Smart) If yes, move the display closer to the tank or even put it inside the fill point cabinet and see whether there is any change; synchronise the equipment. Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Equipment range error. Was the equipment re-synchronised? If not, the equipment must be synchronised according to Fortis instructions (First Activation of Apollo Smart) If yes, move the display closer to the tank or even put it inside the fill point cabinet and see whether there is any change; synchronise the equipment. Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • If the unit is still not operational, replace the batteries in the transmitter under the main tank hatch and in the display unit showing the amount of fuel. Unscrew the transmitter from the tank and remove the screws at the bottom. Unfasten 4 screws at the back of the display unit. Replace the CR2450 battery in both units and synchronise Apollo.
 • If this does not fix the problem, contact FORTIS MAINTENANCE.
E03:
 • Communication error. Check equipment settings according to the instruction.
 • Was the equipment re-synchronised? If not, the equipment must be synchronised according to Fortis instructions (First Activation of Apollo Smart) If yes, move the display closer to the tank or even put it inside the fill point cabinet and see whether there is any change; synchronise the equipment. Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • If the unit is still not operational, replace the batteries in the transmitter under the main tank hatch and in the display unit showing the amount of fuel. Unscrew the transmitter from the tank and remove the screws at the bottom. Unfasten 4 screws at the back of the display unit. Replace the CR2450 battery in both units and synchronise Apollo.
 • If this does not fix the problem, contact FORTIS MAINTENANCE.
E04:
 • Equipment settings error. Check equipment settings according to the instruction.
E05 and E06
 • Contact FORTIS MAINTENANCE
.
На Apollo Smart отображается сообщение об ошибке
E01:
 • Была ли выполнена повторная синхронизация устройства? Если нет, нужно выполнить синхронизацию в соответствии с инструкциями Fortis (первый запуск Apollo Smart). Если да, переместите дисплей ближе к емкости, даже поместите его в раздаточную коробку и посмотрите изменяется ли что-либо; выполните синхронизацию устройства. Фильм-инструктаж: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Ошибка радиуса действия устройств. Была ли выполнена повторная синхронизация устройства? Если нет, нужно выполнить синхронизацию в соответствии с инструкциями Fortis (первый запуск Apollo Smart). Если да, переместите дисплей ближе к емкости, даже поместите его в раздаточную коробку и посмотрите изменяется ли что-либо; выполните синхронизацию устройства. Фильм-инструктаж: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Если в дальнейшем нет взаимодействия: замените батареи в передатчике (так наз. ракетке) под верхним люком в емкости и на дисплее отображающим состояние количества топлива. Передатчик должен быть удален из емкости, а винты снизу должны быть отвинчены. На дисплее отвинтите 4 винта сзади. В обоих элементах замените батарейку CR2450 и синхронизируйте Apollo.
 • Если приведенные выше рекомендации не дают ожидаемого эффекта - обратитесь в СЕРВИС FORTIS.
E03:
 • Ошибка связи. Проверьте правильность настроек устройства в соответствии с инструкцией.
 • Была ли выполнена повторная синхронизация устройства? Если нет, нужно выполнить синхронизацию в соответствии с инструкциями Fortis (первый запуск Apollo Smart). Если да, переместите дисплей ближе к емкости, даже поместите его в раздаточную коробку и посмотрите изменяется ли что-либо; выполните синхронизацию устройства. Фильм-инструктаж: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Если в дальнейшем нет взаимодействия: замените батареи в передатчике (так наз. ракетке) под верхним люком в емкости и на дисплее отображающим состояние количества топлива. Передатчик должен быть удален из емкости, а винты снизу должны быть отвинчены. На дисплее отвинтите 4 винта сзади. В обоих элементах замените батарейку CR2450 и синхронизируйте Apollo.
 • Если приведенные выше рекомендации не дают ожидаемого эффекта - обратитесь в СЕРВИС FORTIS.
E04:
 • Ошибка настройки устройства. Проверьте правильность настроек устройства в соответствии с инструкцией.
E05 i E06
 • Пожалуйста, свяжитесь с СЕРВИСОМ FORTIS
An der elektronischen Füllstandsanzeige Apollo Smart wird Fehler angezeigt
E01:
 • Wurde erneute Synchronisation der Vorrichtung durchgeführt? Wenn nicht, ist eine Synchronisation gem. den Anweisungen von FORTIS (Erstinbetriebnahme von APOLLO SMART) durchzuführen. Wenn ja, so ist die Anzeige näher am Tank zu platzieren, sie kann sogar in den Zapfschrank hineingetan werden, und beobachten, ob irgendwelche Änderung stattfindet; eine Synchronisation der Vorrichtung durchführen. Lehrvideo: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Reichweitefehler. Wurde erneute Synchronisation der Vorrichtung durchgeführt? Wenn nicht, ist eine Synchronisation gem. den Anweisungen von FORTIS (Erstinbetriebnahme von APOLLO SMART) durchzuführen. Wenn ja, so ist die Anzeige näher am Tank zu platzieren, sie kann sogar in den Zapfschrank hineingetan werden, und beobachten, ob irgendwelche Änderung stattfindet; eine Synchronisation der Vorrichtung durchführen. Lehrvideo: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Gibt es nach wie vor keine Zusammenarbeit: Batterie im Sender unter dem oberen Einstiegsloch sowie in der Füllstandsanzeige erneuern. Der Sender aus dem Tank herausdrehen und die Schrauben von unten lösen. In der Füllstandsanzeige 4 Schrauben an der Rückseite lösen. In beiden Teilen die Batterie CR2450 erneuern und APOLLO SMART synchronisieren.
 • Bleiben die obigen Maßnahmen ohne Erfolg, bitte den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
E03:
 • Kommunikationsfehler. Die Vorrichtung gem. der Anleitung auf die richtige Einstellung prüfen.
 • Wurde erneute Synchronisation der Vorrichtung durchgeführt? Wenn nicht, ist eine Synchronisation gem. den Anweisungen von FORTIS (Erstinbetriebnahme von APOLLO SMART) durchzuführen. Wenn ja, so ist die Anzeige näher am Tank zu platzieren, sie kann sogar in den Zapfschrank hineingetan werden, und beobachten, ob irgendwelche Änderung stattfindet; eine Synchronisation der Vorrichtung durchführen. Lehrvideo: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Gibt es nach wie vor keine Zusammenarbeit: Batterie im Sender unter dem oberen Einstiegsloch sowie in der Füllstandsanzeige erneuern. Der Sender aus dem Tank herausdrehen und die Schrauben von unten lösen. In der Füllstandsanzeige 4 Schrauben an der Rückseite lösen. In beiden Teilen die Batterie CR2450 erneuern und APOLLO SMART synchronisieren.
 • Bleiben die obigen Maßnahmen ohne Erfolg, bitte den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
E04:
 • Einstellungsfehler. Die Vorrichtung gem. der Anleitung auf die richtige Einstellung prüfen.
E05 i E06
 • Bitte den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
Apollo Smart signale une erreur :
E01:
 • Est-ce que l’appareil a été synchronisé une nouvelle fois ? Si non, il faut effectuer la synchronisation en respectant les indications de Fortis (premier démarrage d’Apollo Smart). Si oui, déplacer l’écran d’affichage plus près du réservoir, en le mettant même dans le module de distribution et observer les effets éventuels ; effectuer la synchronisation de l’appareil. Vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Erreur de la portée des appareils. Est-ce que l’appareil a été synchronisé une nouvelle fois ? Si non, il faut effectuer la synchronisation en respectant les indications de Fortis (premier démarrage d’Apollo Smart). Si oui, déplacer l’écran d’affichage plus près du réservoir, en le mettant même dans le module de distribution et observer les effets éventuels ; effectuer la synchronisation de l’appareil. Vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Si le problème n’est pas éliminé, remplacer les piles de l’émetteur (dit roquette) situé en dessous du regard de visite principal du réservoir et les piles de l’écran d’affichage indiquant le volume de carburant. Il faut dévisser l’émetteur et les vis en dessous. Dévisser 4 vis situées derrière l’écran d’affichage. Remplacer la pile CR2450 dans ces deux éléments et synchroniser Apollo.
 • Si les opérations ci-dessus restent sans effet, contacter le SERVICE DE MAINTENANCE FORTIS.
E03:
 • Erreur de communication. Vérifier le réglage correct de l’appareil en suivant les instructions.
 • Est-ce que l’appareil a été synchronisé une nouvelle fois ? Si non, il faut effectuer la synchronisation en respectant les indications de Fortis (premier démarrage d’Apollo Smart). Si oui, déplacer l’écran d’affichage plus près du réservoir, en le mettant même dans le module de distribution, et observer les effets éventuels ; effectuer la synchronisation de l’appareil. Vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Si le problème n’est pas éliminé, remplacer les piles de l’émetteur (dit roquette) situé en dessous du regard de visite principal du réservoir et les piles de l’écran d’affichage indiquant le volume de carburant. Il faut dévisser l’émetteur et les vis en dessous. Dévisser 4 vis situées derrière l’écran d’affichage. Remplacer la pile CR2450 dans ces deux éléments et synchroniser Apollo.
 • Si les opérations ci-dessus restent sans effet, contacter le SERVICE DE MAINTENANCE FORTIS.
E04:
 • Erreur du réglage de l’appareil. Vérifier le réglage correct de l’appareil en suivant les instructions.
E05 i E06
 • Veuillez contacter le SERVICE DE MAINTENANCE FORTIS.
Pistolet nie odbija
 • Sprawdzić stan pistoletu – pistolet jest delikatnym elementem i często powodem awarii są upadki oraz uszkodzenia mechaniczne. Pistolet nie jest objęty gwarancją.
 • Pistolet zanieczyszczony lub uszkodzony mechanicznie – wyczyścić wnętrze pistoletu lub wymienić pistolet.
The nozzle does not cut off
 • Check the condition of the nozzle. The nozzle is a delicate component and its failure is often caused by falls or mechanical damage. The nozzle is not covered by the guarantee.
 • The nozzle is dirty or mechanically damaged – clean the inside of the nozzle or replace it.
Pistolet odbija cały czas
 • Sprawdzić stan pistoletu – pistolet jest delikatnym elementem i często powodem awarii są upadki oraz uszkodzenia mechaniczne. Pistolet nie jest objęty gwarancją.
 • Przeczyścić rurkę wydawczą pistoletu. Delikatnie przeczyścić rurkę automatycznego zamykania pistoletu.
Le pistolet ne reprend pas sa position de départ :
 • Vérifier le pistolet : c’est un élément fragile et souvent sa chute ou un dommage mécanique provoquent une avarie. Le pistolet n’est pas couvert par la garantie.
 • Le pistolet est pollué ou endommagé par un choc mécanique - nettoyer le pistolet à l’intérieur ou le remplacer.
Die Zapfpistole schaltet nicht ab
 • Die Zapfpistole auf ihren Zustand prüfen. Die Pistole ist ein empfindliches Teil. Die häufige Störungsursache sind das Herunterfallen bzw. eine mechanische Beschädigung. Die Pistole fällt nicht unter die Garantie.
 • Die Pistole verschmutzt bzw. mechanisch beschädigt - das Innere der Pistole reinigen bzw. die Pistole erneuern.
Пистолет не отщелкивает
 • Проверьте состояние пистолета - пистолет является деликатным элементом, и часто причиной аварии являются падения и механические повреждения. Гарантия не распространяется на пистолет.
 • Грязный или механически поврежденный пистолет - очистите внутреннюю часть пистолета или замените пистолет.
Pistolet przecieka
Sprawdzić stan pistoletu – pistolet jest delikatnym elementem i często powodem awarii są upadki oraz uszkodzenia mechaniczne. Pistolet nie jest objęty gwarancją – zalecana wymiana pistoletu na nowy.
Пистолет все время отщелкивает
 • Проверьте состояние пистолета - пистолет является деликатным элементом, и часто причиной аварии являются падения и механические повреждения. Гарантия не распространяется на пистолет.
 • Прочистите раздаточную трубку пистолета. Аккуратно прочистите трубку автоматического отключения пистолета.
Die Zapfpistole schaltet ständig ab
 • Die Zapfpistole auf ihren Zustand prüfen. Die Pistole ist ein empfindliches Teil. Die häufige Störungsursache sind das Herunterfallen bzw. eine mechanische Beschädigung. Die Pistole fällt nicht unter die Garantie.
 • Das Zapfrohr der Pistole reinigen. Das Rohr der automatischen Abschaltung schonend reinigen.
Le pistolet reprend sans arrêt sa position de départ :
 • Vérifier le pistolet : c’est un élément fragile et souvent sa chute ou un dommage mécanique provoquent une avarie. Le pistolet n’est pas couvert par la garantie.
 • Nettoyer le tube du pistolet. Nettoyer délicatement le tube de blocage (fermeture) automatique du pistolet.
The nozzle cuts off all the time
 • Check the condition of the nozzle. The nozzle is a delicate component and its failure is often caused by falls or mechanical damage. The nozzle is not covered by the guarantee.
 • Clean the dispensing pipe in the nozzle. Clean the nozzle lock pipe delicately.
Na liczniku wyświetla się ikona baterii lub nic nie wyświetla. Jaki typ baterii należy wymienić?
W zależności od rodzaju posiadanego licznika:
 • Mały licznik K600 (biały/czerwony) – 2 szt. baterii LR1 1,5V (po odkręceniu srebrnej pokrywki od spodu licznika)
 • Duży licznik K600 (czarny) – 2 szt. baterii AA 1,5V (po odkręceniu 4 śrubek na wyświetlaczu)
The nozzle leaks
 • Check the condition of the nozzle. The nozzle is a delicate component and its failure is often caused by falls or mechanical damage. The nozzle is not covered by the guarantee – it is recommended to replace it with a new one.
Le pistolet fuit :
Vérifier le pistolet : c’est un élément fragile et souvent sa chute ou un dommage mécanique provoquent une avarie. Le pistolet n’est pas couvert par la garantie - nous conseillons de remplacer le pistolet par un nouveau.
Die Zapfpistole läuft
Die Zapfpistole auf ihren Zustand prüfen. Die Pistole ist ein empfindliches Teil. Die häufige Störungsursache sind das Herunterfallen bzw. eine mechanische Beschädigung. Die Pistole fällt nicht unter die Garantie. Es wird empfohlen die Zapfpistole zu erneuern.
Пистолет протекает
Проверьте состояние пистолета - пистолет является деликатным элементом, и часто причиной аварии являются падения и механические повреждения. Гарантия не распространяется на пистолет - рекомендуется заменить пистолет новым.
The counter displays the battery icon or nothing at all. What battery type should be replaced?
Depending on the type of counter:
 • Small K600 counter (white/red) – 2 items of LR1 1.5 V batteries (after unscrewing the silver cover on the bottom of the counter)
 • Large K600 counter (black) – 2 items of AA 1.5 V batteries (after unfastening 4 screws on the display unit)
Licznik K600 nie liczy
 • Nie liczy licznik bieżącego tankowania (duże cyfry) oraz licznik TOTAL (sumator, małe cyfry): prosimy o kontakt z SERWISEM FORTIS
 • Nie liczy licznik TOTAL (sumator, małe cyfry): czy na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik TOTAL? Jeśli nie i wyświetla się FLOW RATE: 0.0 to należy wcisnąć raz przycisk FLOW RATE (na dużym liczniku)/CALC (na małym liczniku), wtedy licznik przejdzie w tryb TOTAL
Une icône de pile est affichée sur le compteur ou rien n’y est affiché. Quel type de pile il faut mettre?
En fonction du type de compteur :
 • Petit compteur K600 (blanc/rouge) - 2 piles LR1 1,5V (après avoir dévissé le couvercle argent en dessous du compteur)
 • Grand compteur K600 (noir) - 2 piles AA 1,5V (après avoir dévissé 4 vis sur l’écran d’affichage)
Auf dem Zähler wird ein Batteriesymbol angezeigt bzw. die Anzeige bleibt leer. Welcher Batterietyp ist zu erneuern?
Je nach der Art des Zählers:
 • Kleinzähler K600 (weiß/rot) – 2 Stck. Batterie LR1 1,5V (nach der Abschraubung des silbernen Deckels an der Unterseite des Zählers)
 • Großzähler K600 (schwarz) – 2 Stck. Batterie AA 1,5V (nach dem Lösen von 4 Schrauben am Display)
На счетчике высвечивается значок батарейки или ничего не отображается. Какой тип батарейки следует заменить?
В зависимости от типа имеющегося у вас счетчика:
 • Маленький счетчик K600 (белый/красный) - 2 шт. батарейки LR1 1,5В (после отвинчивания серебряной крышки от нижней части счетчика)
 • Большой счетчик K600 (черный) – 2 шт. батарейки AA 1,5В (после отвинчивания  4 винтов на дисплее)
Czy istnieje zabezpieczenie przed przepełnieniem?
Wg normy PN-EN 13341+A1 dotyczącej naziemnych termoplastycznych zbiorników do magazynowania olejów opałowych lekkich, nafty oraz olejów napędowych domowego użytku zbiornik można napełniać do 95 % jego nominalnej pojemności. Zabezpieczenie elektroniczne przeciw przepełnieniu w zbiornikach Fortis Tank składa się z sondy zainstalowanej w górnej części zbiornika wewnętrznego i przyłącza zlokalizowanego w obudowie dystrybutora. Funkcjonowanie oparte jest na zasadzie oporu elektrycznego termistora PTC znajdującego się w sondzie. Wraz ze zmianą wartości oporu termistora zmienia się wartość prądu. Podczas tankowania wskaźnik jest połączony za pomocą kabla i wtyczki z urządzeniem sterującym zabezpieczeniem przed przepełnieniem na cysternie. Wskaźnik znajduje się pod napięciem, co prowadzi do podgrzania termistora. W zależności od temperatury zmienia się wartość prądu, powodując otwarcie zaworu odcinającego cysterny. W momencie, gdy płyn w zbiorniku osiągnie wysokość napełnienia, termistor zanurza się w paliwie i następuje jego ochłodzenie, w wyniku czego dochodzi do gwałtownej zmiany oporu elektrycznego czujnika. Zmiana oporu prowadzi do zmiany prądu w obwodzie elektrycznym wskaźnika, co sprawia, że urządzenie sterujące zabezpieczeniem przed przepełnieniem cysterny natychmiastowo przerywa proces tankowania, zamykając jej zawór odcinający. Poziom, przy którym następuje zadziałanie sondy, jest ustalany przez pozycję względem górnej ścianki zbiornika. W przybliżeniu wynosi on 95% objętości maksymalnej.
K600 counter does not count
 • The current filling counter (large numbers) and TOTAL counter (adder, small numbers) do not count: please contact FORTIS MAINTENANCE
 • The TOTAL counter does not count (adder, small numbers): does the display show the TOTAL sign? If not and the display shows FLOW RATE: 0.0 – press FLOW RATE(on the big counter)/CALC (on the small counter) once; the counter will then switch into the TOTAL mode
Le compteur K600 ne compte pas :
 • Le compteur de ravitaillement actuel (grands chiffres) et le compteur TOTAL (petits chiffres) n’assurent pas le comptage : veuillez contacter LE SERVICE DE MAINTENANCE FORTIS
 • Le compteur TOTAL (petits chiffres) n’assure pas le comptage : est-ce que l’indicateur TOTAL est affiché sur l’écran ? Si non, et si FLOW RATE : 0.0 est affiché, il faut appuyer une fois la touche FLOW RATE (sur le grand compteur) / CALC (sur le petit compteur), et le compteur passe alors en mode TOTAL
Der Zähler K600 zählt nicht zusammen
 • Der Zähler laufender Betankung (große Ziffern) sowie der Zähler TOTAL (Summator, kleine Ziffern) funktionieren nicht: bitte den SERVICE von FORTIS kontaktieren.
 • Der Zähler TOTAL (Summator, kleine Ziffern) funktioniert nicht: erscheint auf dem Display die Anzeige TOTAL? Wenn stattdessen die Anzeige FLOW RATE: 0.0 erscheint, die taste FLOW RATE (auf dem großen Zähler)/CALC (auf dem kleinen Zähler) einmal drücken, dann geht der Zähler in den Modus TOTAL über.
Счетчик K600 не считает
 • Счетчик не подсчитывает текущей заправки (большие цифры) и счетчик TOTAL (сумматор, маленькие цифры): свяжитесь с СЕРВИСОМ FORTIS
 • Счетчик TOTAL не подсчитывает (сумматор, маленькие цифры): отображается ли на дисплее показатель TOTAL? Если нет и отображается FLOW RATE: 0.0 нужно нажать один раз кнопку FLOW RATE (на большом счетчике)/CALC (на маленьком счетчике), тогда счетчик перейдет в режим TOTAL

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG SERWISOWYCH

Na nas zawsze możesz liczyć. Wysoko wykwalifikowani fachowcy z działu serwisu szybko i sprawnie rozwiążą każdy problem z zakresu montażu i eksploatacji zbiorników Fortis. Znakiem rozpoznawczym specjalistów naszego teamu jest imponująca wiedzą i wieloletnie doświadczenie, dlatego tak skutecznie potrafią rozwiązywać skomplikowane problemy naszych klientów. Posiadamy profesjonalne narzędzia do serwisowania i naprawy zbiorników do paliwa z tworzyw sztucznych.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI! Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania
NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ?

Poznaj nasze dodatkowe usługi

FORTIS ROTOMOULDING

Poznaj naszą ofertę biznesową na produkcję kontraktową metodą formowania rotacyjnego.

Przejdź do strony
Skontaktuj się z nami