FAQ najczęściej zadawane pytania

Dlaczego zbiornik dwupłaszczowy i dlaczego maksymalnie 5000 l?
Dziennik Ustaw 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 11.1. określa, że dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m­3 :
 • 11.1 Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.
 1. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
1) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej; 2) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
 1. Odległości, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.
 2. Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku lub obiektu od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 3.
  W przypadku niezastosowanie się do w/w przepisów odpowiednie organy mogą nałożyć na przedsiębiorcę  kary wraz z zakazem korzystania lub rozbiórką wewnętrznej stacji paliw.
Czy zbiorniki do paliw muszę zgłaszać do UDT?
Zbiorniki z tworzywa sztucznego podlegają dozorowi technicznemu, który wykonywany może być w formie uproszczonej i ograniczonej. Dozorem technicznym uproszczonym objęte są zbiorniki o pojemności  do 2,5 m3, a zbiorniki o pojemności 2,5 m3 - 15 m3 podlegają pod dozór techniczny ograniczony. Uwarunkowane jest to wpisem do § 63 Dziennika Ustaw Nr 113 Poz. 1211 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r.
Jak wygląda dozór uproszczony?
Zbiorników do paliwa o pojemności nieprzekraczającej 2,5 m3 można, ale nie trzeba zgłaszać do UDT, gdyż nie podlegają obowiązkowi wykonywania badań technicznych. W przypadku gdy użytkownik wyraża chęć zgłoszenia urządzenia do UDT, procedura wydania protokołu odbioru przebiega podobnie jak w przypadku dozoru ograniczonego. Różni się ona tym, że inspektor po kontroli urządzenia wydaje jedynie protokół odbiorczy, ale decyzji na eksploatację zbiornika już nie, gdyż nie jest to wymagane przez Rozporządzenie. Koszt przeprowadzenia takiej inspekcji wynosi 250 zł. W przypadku gdy eksploatujący nie zgłosi zbiornika do UDT, to powinien zapewniać konserwację urządzenia wykonywaną przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Jak wygląda dozór ograniczony? Co muszę zrobić?
Jak wspomniano wyżej, posiadając zbiornik o pojemności w przedziale 2,5 m3 - 15 m3 należy złożyć wniosek do lokalnej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. Szczegółowy wykaz jednostek znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl/kontakt-udt
 • Rejestracja urządzenia w UDT
W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego (patrz zał. nr 1 kompendium). Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń. Kompletna dokumentacja techniczna przekazywana jest w kopercie przy dostawie zbiornika. Należy również dołączyć plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń i rozmieszczenia sąsiadujących obiektów – można sporządzić odręczny rysunek. Wniosek i wymagane druki załączników dostępne są pod adresem internetowym https://www.udt.gov.pl/formularze . Wymagane dokumenty można złożyć osobiście, pocztą bądź przez Internet przez platformę ePUAP, jednak zalecaną opcją jest wybranie się do urzędu osobiście.
 • Weryfikacja dokumentacji przez UDT
Właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków, Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. W celu przeprowadzenia badania, Inspektor UDT uzgodni (zazwyczaj telefonicznie) ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania.
 • Badanie odbiorcze
Celem badania jest potwierdzenie, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne. Sprawdzane jest miejsce usytuowania zbiornika, brak ew. uszkodzeń, czystość przestrzeni międzypłaszczowej oraz działanie urządzenia kontroli wycieku – Apollo Smart lub Apollo Visual Bunded.
 • Wydanie decyzji
Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia - sposób jej dostarczenia zostanie uzgodniony. Decyzja wydawana jest raz na 2 lata. Po badaniu wysyłany jest rachunek w wysokości 250 zł (płatny raz na 2 lata). Gdy okres 2 lat minie, Inspektor kontaktuje się z właścicielem zbiornika w celu przeprowadzenia kolejnego badania.
Jakie są wytyczne dotyczące posadowienia zbiornika na placu?
W Dzienniku Ustaw 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 11.1. określone jest, że zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, należy sytuować z zachowaniem odpowiednich odległości. Poniższy rysunek przedstawia wiele wariantów ustawienia. Kwestia materiału jako podłoża pod zbiornik nie jest ściśle określona, jednak w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) Rozdział 4 §38 pkt 1 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, napisane jest, że w otoczeniu obiektów technologicznych, tam gdzie mogą wystąpić wycieki ropy naftowej i produktów naftowych, należy wykonać uszczelnienie terenu zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Do każdego zbiornika Fortis Tank przygotowany jest projekt fundamentu jaki należy wykonać. Projekt otrzymuje się podczas zakupu zbiornika wraz z instrukcją i karta gwarancyjną.    
Czy mogę ustawić kilka zbiorników na placu?
Ustawienie więcej niż jednego zbiornika 5000 L jeśli Inspektor podległej jednostki Straży Pożarnej zezwoli na umieszczenie takiej instalacji. W zależności od interpretacji Inspektora pojemność 5000 l może być graniczną wartością jaka może być zainstalowana na posesji. W większości wypadków zostaje wyrażona zgoda na zainstalowanie wielu zbiorników z tym, że pojedynczy może mieć maksymalnie 5000 l. Zatem należy udać się do lokalnej jednostki Straży Pożarnej, aby uzyskać od niej zezwolenie na taką instalację.
Czy zbiornik należy zgłosić do Urzędu Ochrony Środowiska?
Zgłoszenie obejmuje instalacje niewymagające pozwolenia. W Rozporządzeniu ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 881) wymienia się w pkt. 16 instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych. Zbiorniki do paliw są instalacjami wymienionymi w Rozporządzeniu ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880). Zgodnie z Prawem ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 672 ze zm. Art. 3 pkt 6 przez instalację rozumiemy m.in. stacjonarne urządzenie techniczne. Znajdujące się w ofercie zbiorniki standardowo wyposażone są w układ dystrybucyjny, czujnik poziomu paliwa, wąż wylewowy z nalewakiem automatycznym, odpowietrznik, dlatego uznać należy, że zbiorniki stanowią urządzenia techniczne. Zbiorniki do przechowywania paliwa stanowią instalację w rozumieniu przepisów POŚ, jeżeli eksploatowane są w jednym miejscu, a ich przewożenie ma charakter incydentalny. Długotrwałe funkcjonowanie określonego urządzenia w danym miejscu związane z emisją ma wpływ na stan środowiska. Z uwagi na fakt, że eksploatacja zbiorników związana jest z powstawaniem emisji uznać należy, że zakup zbiornika powinien zostać zgłoszony odpowiednim organom ochrony środowiska. Zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko trzeba dokonać:
 • Przed rozpoczęciem eksploatacji - Na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłoszenia instalacji do właściwego organu nie wniósł on żadnych uwag, można rozpocząć eksploatację (jest to zgodne z Kodeksem postępowania administracyjnego).
 • Podczas eksploatacji - W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia.
Nie istnieje obligatoryjny wzór zgłoszenia. Jednakże zgodnie z art. 152 ust. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane jest, aby zgłoszenie instalacji zawierało:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • informację o tym, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
  Wzór pisma załącznik nr 3 , pismo można pobrać ze strony www.fortistank .pl Organami ochrony środowiska, do których należy przekazać zgłoszenie instalacji, to:
 • marszałek województwa: gdy instalacja wymagająca zgłoszenia zlokalizowana jest w granicach zakładu, na którego terenie eksploatowana jest również instalacja, która może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska: dla instalacji na terenach zamkniętych (pojęcie terenów zamkniętych definiuje m.in. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie przez tereny zamknięte rozumiemy tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów);
 • starosta: dla pozostałych instalacji;
 • prezydent miasta: dla pozostałych instalacji, jeśli instalacja zlokalizowana jest na terenie miasta na prawach powiatu.
Instalację należy zgłosić do odpowiedniego organu ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce eksploatacji instalacji. Opłata: 120 zł − opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
Czy zbiornik powinien być uziemiony?
 • Zbiornik powinien być uziemiony zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi naziemnych zbiorników do magazynowania paliw płynnych.
Samodzielne uruchomienie zbiornika z licznikiem K600
 • Upewnij się, że w zbiorniku wewnętrznym jest olej napędowy
 • Podłącz zasilanie do wyprowadzonego przewodu ze skrzynki rozdzielczej.
 • Włącz zasilanie przekręcając włącznik prądu znajdujący się na skrzynce rozdzielczej na pozycję „|”.
 • Ustaw zawór kulowy (nad pompą) w pozycji otwartej (rączka zaworu ustawiona wzdłuż węża ssącego).
 • Włącz pompę wciskając przycisk na pozycję „|”.
Pompa głośno pracuje
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
 • Sprawdzić i wyczyścić filtr siatkowy w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • W nielicznych przypadkach może nastąpić zapowietrzenie pistoletu, powodujące brak możliwości zassania paliwa przez pompę. W takim przypadku odkręcić pistolet i spróbować odpowietrzyć układ bez pistoletu.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
Dystrybutor nie wydaje paliwa
Nie uruchamia się pompa:
 • Sprawdzić czy dystrybutor jest podłączony do prądu;
 • Sprawdzić czy przełącznik na pompie jest w pozycji włączonej;
 • Jeśli zbiornik wyposażony jest w systemy odcinające zasilanie pompy w przypadku niskiego poziomu paliwa w zbiorniku upewnić się że nie został osiągnięty minimalny stan.
 • Sprawdzić połączenia elektryczne w szczególności przewód zasilający dochodzący do pompy nie jest uszkodzony.
 • Skontaktować się z SERWISEM FORTIS
Uruchamia się pompa a paliwo nie leci:
 • Sprawdzić stan paliwa w zbiorniku;
 • Sprawdzić, czy waż ssący w zbiorniku leży na dnie, a nie znajduje się ponad powierzchnią paliwa.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • Jeśli przed problemem nastąpiło zapowietrzenie układu zbiornika sprawdzić stan łopatek w pompie.
Pompa nie chce samoczynnie zassać paliwa
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • W nielicznych przypadkach może nastąpić zapowietrzenie pistoletu, powodujące brak możliwości zassania paliwa przez pompę. W takim przypadku odkręcić pistolet i spróbować odpowietrzyć układ bez pistoletu.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe w zbiorniku są otwarte.
 • W nielicznych przypadkach może nastąpić zapowietrzenie pistoletu, powodujące brak możliwości zassania paliwa przez pompę. W takim przypadku odkręcić pistolet i spróbować odpowietrzyć układ bez pistoletu.
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku.
Dystrybutor wolno wydaje paliwo
 • Sprawdzić bądź wymienić filtr główny w zbiorniku. W przypadku wymiany filtra sprawdzić wydanie od razu po odpowietrzeniu układu zbiornika. W przypadku dużego zanieczyszczenia dużej ilości wody bądź wytrącenia się parafiny w paliwie filtry mogą zapychać się bardzo szybko (nawet po 500 l przetankowanego paliwa).
 • Wyczyścić filtr siatkowy: na wężu ssącym w zbiorniku.
 • Sprawdzić czy mechaniczne zawory kulowe są całkowicie otwarte (rączka zaworu ułożona wzdłuż osi.
 • Skontaktować się z SERWISEM FORTIS.
Na Apollo Smart wyświetla się błąd
E01:
 • Czy była zrobiona ponowna synchronizacja urządzenia? Jeśli nie to należy przeprowadzić synchronizację zgodnie z instrukcją Fortis (Pierwsze uruchomienie Apollo Smart) Jeśli tak to przenieść wyświetlacz bliżej zbiornika, nawet włożyć do skrzyni dystrybucyjnej i obserwować czy coś się zmienia; przeprowadzić synchronizację urządzenia. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
E02:
 • Błąd zasięgu urządzeń. Czy była zrobiona ponowna synchronizacja urządzenia? Jeśli nie to należy przeprowadzić synchronizację zgodnie z instrukcją Fortis (Pierwsze uruchomienie Apollo Smart) Jeśli tak to przenieść wyświetlacz bliżej zbiornika, nawet włożyć do skrzyni dystrybucyjnej i obserwować czy coś się zmienia; przeprowadzić synchronizację urządzenia. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Jeśli dalej nie współpracuje: wymienić baterie w nadajniku (tzw. rakietce) pod górnym włazem do zbiornika oraz w wyświetlaczu pokazującym stan ilości paliwa. Nadajnik należy wykręcić ze zbiornika i odkręcić śrubki od spodu. W wyświetlaczu odkręcić 4 śrubki od tyłu. W obu elementach należy wymienić baterię CR2450 i zsynchronizować Apollo.
 • Jeśli powyższe zalecenia nie odnoszą spodziewanego skutku – skontaktować się z SERWISEM FORTIS.
E03:
 • Błąd komunikacji. Sprawdzić poprawność ustawień urządzenia zgodnie z instrukcją.
 • Czy była zrobiona ponowna synchronizacja urządzenia? Jeśli nie to należy przeprowadzić synchronizację zgodnie z instrukcją Fortis (Pierwsze uruchomienie Apollo Smart) Jeśli tak to przenieść wyświetlacz bliżej zbiornika, nawet włożyć do skrzyni dystrybucyjnej i obserwować czy coś się zmienia; przeprowadzić synchronizację urządzenia. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=heDiQCtIqC8 .
 • Jeśli dalej nie współpracuje: wymienić baterie w nadajniku (tzw. rakietce) pod górnym włazem do zbiornika oraz w wyświetlaczu pokazującym stan ilości paliwa. Nadajnik należy wykręcić ze zbiornika i odkręcić śrubki od spodu. W wyświetlaczu odkręcić 4 śrubki od tyłu. W obu elementach należy wymienić baterię CR2450 i zsynchronizować Apollo.
 • Jeśli powyższe zalecenia nie odnoszą spodziewanego skutku – skontaktować się z SERWISEM FORTIS.
E04:
 • Błąd ustawień urządzenia. Sprawdzić poprawność ustawień urządzenia zgodnie z instrukcją.
E05 i E06
 • Prosimy o kontakt z SERWISEM FORTIS.
Pistolet nie odbija
 • Sprawdzić stan pistoletu – pistolet jest delikatnym elementem i często powodem awarii są upadki oraz uszkodzenia mechaniczne. Pistolet nie jest objęty gwarancją.
 • Pistolet zanieczyszczony lub uszkodzony mechanicznie – wyczyścić wnętrze pistoletu lub wymienić pistolet.
Pistolet odbija cały czas
 • Sprawdzić stan pistoletu – pistolet jest delikatnym elementem i często powodem awarii są upadki oraz uszkodzenia mechaniczne. Pistolet nie jest objęty gwarancją.
 • Przeczyścić rurkę wydawczą pistoletu. Delikatnie przeczyścić rurkę automatycznego zamykania pistoletu.
Pistolet przecieka
Sprawdzić stan pistoletu – pistolet jest delikatnym elementem i często powodem awarii są upadki oraz uszkodzenia mechaniczne. Pistolet nie jest objęty gwarancją – zalecana wymiana pistoletu na nowy.
Na liczniku wyświetla się ikona baterii lub nic nie wyświetla. Jaki typ baterii należy wymienić?
W zależności od rodzaju posiadanego licznika:
 • Mały licznik K600 (biały/czerwony) – 2 szt. baterii LR1 1,5V (po odkręceniu srebrnej pokrywki od spodu licznika)
 • Duży licznik K600 (czarny) – 2 szt. baterii AA 1,5V (po odkręceniu 4 śrubek na wyświetlaczu)
Licznik K600 nie liczy
 • Nie liczy licznik bieżącego tankowania (duże cyfry) oraz licznik TOTAL (sumator, małe cyfry): prosimy o kontakt z SERWISEM FORTIS
 • Nie liczy licznik TOTAL (sumator, małe cyfry): czy na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik TOTAL? Jeśli nie i wyświetla się FLOW RATE: 0.0 to należy wcisnąć raz przycisk FLOW RATE (na dużym liczniku)/CALC (na małym liczniku), wtedy licznik przejdzie w tryb TOTAL
Czy istnieje zabezpieczenie przed przepełnieniem?
Wg normy PN-EN 13341+A1 dotyczącej naziemnych termoplastycznych zbiorników do magazynowania olejów opałowych lekkich, nafty oraz olejów napędowych domowego użytku zbiornik można napełniać do 95 % jego nominalnej pojemności. Zabezpieczenie elektroniczne przeciw przepełnieniu w zbiornikach Fortis Tank składa się z sondy zainstalowanej w górnej części zbiornika wewnętrznego i przyłącza zlokalizowanego w obudowie dystrybutora. Funkcjonowanie oparte jest na zasadzie oporu elektrycznego termistora PTC znajdującego się w sondzie. Wraz ze zmianą wartości oporu termistora zmienia się wartość prądu. Podczas tankowania wskaźnik jest połączony za pomocą kabla i wtyczki z urządzeniem sterującym zabezpieczeniem przed przepełnieniem na cysternie. Wskaźnik znajduje się pod napięciem, co prowadzi do podgrzania termistora. W zależności od temperatury zmienia się wartość prądu, powodując otwarcie zaworu odcinającego cysterny. W momencie, gdy płyn w zbiorniku osiągnie wysokość napełnienia, termistor zanurza się w paliwie i następuje jego ochłodzenie, w wyniku czego dochodzi do gwałtownej zmiany oporu elektrycznego czujnika. Zmiana oporu prowadzi do zmiany prądu w obwodzie elektrycznym wskaźnika, co sprawia, że urządzenie sterujące zabezpieczeniem przed przepełnieniem cysterny natychmiastowo przerywa proces tankowania, zamykając jej zawór odcinający. Poziom, przy którym następuje zadziałanie sondy, jest ustalany przez pozycję względem górnej ścianki zbiornika. W przybliżeniu wynosi on 95% objętości maksymalnej.

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG SERWISOWYCH

Na nas zawsze możesz liczyć. Wysoko wykwalifikowani fachowcy z działu serwisu szybko i sprawnie rozwiążą każdy problem z zakresu montażu i eksploatacji zbiorników Fortis. Znakiem rozpoznawczym specjalistów naszego teamu jest imponująca wiedzą i wieloletnie doświadczenie, dlatego tak skutecznie potrafią rozwiązywać skomplikowane problemy naszych klientów. Posiadamy profesjonalne narzędzia do serwisowania i naprawy zbiorników do paliwa z tworzyw sztucznych.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI! Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

  NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ?

  Poznaj nasze dodatkowe usługi

  FORTIS ROTOMOULDING

  Poznaj naszą ofertę biznesową na produkcję kontraktową metodą formowania rotacyjnego.

  Przejdź do strony
  Skontaktuj się z nami