Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych

Producent – Fortis Technology Rydzyńska Sp. K. z siedzibą w Niepruszewie (ul. Świerkowa 19, 64-320 Niepruszewo),  KRS: 0000403554, NIP: 781-187-57-24 udziela gwarancji:

Warunki gwarancji dla dostarczonego towaru zostały określone w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.

 1. Niniejsze OWŚUS określają warunki, na jakich Serwis Fortis Technology realizuje usługi napraw, konserwacji, przeglądów, montażu, uruchomienia urządzeń oraz szkolenia w obsłudze tychże urządzeń.
 2. Zgłoszenia serwisowe dzielą się na:
  1. Usługi gwarancyjne, które wykonywane są w całości na koszt Fortis Technology. Warunkiem wykonania usługi serwisowej jest możliwość weryfikacji daty zakupu urządzenia.
  2. Usługi pogwarancyjne/płatne, za które w całości koszty ponosi klient, dla którego skończył się okres gwarancyjny, dla którego okres gwarancyjny nie obowiązywał lub dane usługi są świadczone dodatkowo.
 3. Naprawy innych urządzeń, których producentem nie jest Fortis Technology, Serwis wykonuje na odpowiedzialność klienta.
 4. W przypadku awarii należy skontaktować się z Działem Serwisowym FORTIS Technology pod nr tel. 61 820 94 29, kom. 512 520 770
 5. Zgłoszenia należy przesyłać pisemnie poprzez formularz zgłoszenia awarii na stronie www.fortistechnology.pl lub adres email: serwis@fortistechnology.pl korzystając z wzoru zgłoszenia usterki zbiornika dołączonego do instrukcji obsługi lub znajdującego się na stronie www.fortistechnology.pl.
 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w terminie do 14 dni roboczych od daty pisemnego, kompletnego zgłoszenia zawierającego:
 7. Dane osoby, bądź przedsiębiorstwa, na którą został zakupiony zbiornik.
 8. Dokładną lokalizację zbiornika.
 9. Datę i miejsce zakupu zbiornika poświadczoną dokumentem sprzedaży.
 10. Numer seryjny zbiornika.
 11. Dane kontaktowe.
 12. Przed zgłoszeniem usterki, klient powinien zapoznać się z:
  1. Kartą Gwarancyjną dołączoną do zakupionego produktu;
  2. Ogólnymi Warunkami Gwarancji dla zbiorników produkowanych przez Fortis Technology
  3. Kosztami Usług Serwisowych
  4. Ogólne Zasady Eksploatacji i Konserwacji zbiorników firmy Fortis Technology

                które znajdują się na stornie: http://fortistechnology.pl

 1. Przesłanie zgłoszenia jest traktowane jako akceptacja w/w dokumentów.
 2. Termin wizyt serwisowych niegwarancyjnych/płatnych jest ustalany indywidualnie dla każdego przypadku.
 3. Przed przystąpieniem do naprawy Serwis jest zobowiązany przedstawić klientowi szacunkowy kosztorys naprawy usługi. Klient musi kosztorys zaakceptować.
 4. Usunięcie usterki odbywa się w formie zależnej od rodzaju zgłoszenia. Producent zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia usterek i wad poprzez:
  1. Zdalne usunięcie usterki.
  2. Odesłanie uszkodzonego zbiornika do siedziby firmy, jego naprawa i zwrot po naprawie.
  3. Odesłanie uszkodzonej części do siedziby firmy, jej naprawa i zwrot po naprawie.
  4. Wysłanie do klienta sprawnej części, a po wyminie odesłanie wadliwej.
  5. Wizyta serwisu Fortis Technology.
 5. Wyboru dokonuje producent w porozumieniu z klientem. 
 6. Czas pracy serwisu to dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8:00 do 16:00.
 7. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach czas ten może ulec zmianie.
 8. Do czasu pracy serwisanta wlicza się czas od przyjazdu na adres zgłoszony przez klienta. Wliczony jest w to również czas:
  1. Dojazdu na inny adres wskazany przez zagłuszającego
  2. Szkoleń dla serwisanta/ów w tym szkoleń BHP i innych koniecznych do wjazdu na teren Zgłaszającego
  3. Czas oczekiwania serwisanta na możliwość rozpoczęcia pracy w tym m.in. oczekiwanie na klucze, na osobę odpowiedzialną, itd.
 9. W przypadku napraw, modyfikacji w istniejących zbiornikach, Klient jest zobowiązany do:
  1. Zapewnienia swobodnego dostępu do zbiornika, w tym dojazdu samochodu serwisowego.
  2. Zapewnienia zasilania dla urządzeń serwisowych (230VAC) oraz do zasilania zbiornika.
  3. Zapewnienia wsparcia osób odpowiedzialnych za obsługę i działanie zbiornika m.in. magazynierów, informatyków, techników, administratorów oprogramowania, elektryków, itd.
 10. W przypadku nowych instalacji, zbiorników, uruchomień systemów zarzadzania, w zależności od przedmiotu uruchamianego:
  1. Przygotowanie miejsca na zbiornik, w szczególności utwardzonego, wypoziomowanego podłoża zgodnie z dokumentacją zbiornika (DTR).
  2. Doprowadzenie do zbiornika zgodnej z przepisami instalacji elektrycznej, w tym przeprowadzenie przewodów do wyznaczonego przez serwis miejsca.
  3. Przygotowanie komunikacji pomiędzy zbiornikiem i terminalem – w zależności od wybranej formy komunikacji.
  4. Zapewnienie odpowiedniej ilości paliwa w celu sprawdzenia szczelności układu wydawczego, testów oraz kalibracji.
  5. Zapewnienia wsparcia osób odpowiedzialnych za obsługę i działanie zbiornika m.in. magazynierów, informatyków, techników, administratorów oprogramowania, elektryków itd.
 11. W przypadku braku dostępu do zbiornika uniemożliwiającego usunięcie usterki lub braku osób odpowiedzialnych, których nieobecność uniemożliwia podjęcie działań lub ich kontynuację, serwis kończy wizytę serwisową bez usunięcia usterki. Koszty wizyty serwisowej oraz wykonanych napraw pokrywa klient.  
 12. Usunięcie usterki kończy się wypisaniem protokołu z wykonanych prac, zawierającego zakres prac przeprowadzonych przez serwis, datę wykonania prac oraz podpis serwisanta.
 13. Podpisując dokument Klient stwierdza odbiór prac bez zastrzeżeń, jeśli nie zostały one wymienione w protokole.
 14. W przypadku stwierdzenia dodatkowych uszkodzeń/wad, wymagających naprawy, których usunięcie jest płatne, przed przystąpieniem do naprawy wymagana jest akceptacja Klienta.
 15. W przypadku stwierdzania, że wada wystąpiła z winy klienta, koszty wizyty serwisowej w całości pokrywa klient. W przypadku odmowy naprawy płatnej przez Klienta ponosi on koszty dojazdu serwisu oraz czasu pracy serwisanta. 
 16. Części zamówione i zakupione do naprawy nie podlegają zwrotowi. Klient w przypadku rezygnacji z naprawy, ponosi koszt związany z ich zakupem.
 17. Wszelkie czynności związane z działaniem Serwisu są wykonywane z należytą starannością, wiedzą i zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta.
 18. Każdą naprawę odpłatną kończy wystawienie faktury dla klienta.
 19. Uszkodzone części, zużyte płyny po naprawach pogwarancyjnych stanowią własność klienta i jest on zobowiązany odebrać je od serwisu. W przypadku braku odbioru odpadów, Fortis Technology zastrzega sobie prawo do odpłatnej utylizacji.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI! Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

  NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ?

  Poznaj nasze dodatkowe usługi

  FORTIS ROTOMOULDING

  Poznaj naszą ofertę biznesową na produkcję kontraktową metodą formowania rotacyjnego.

  Przejdź do strony
  Skontaktuj się z nami