Ogólne Warunki Gwarancji

Producent – Fortis Technology Rydzińska Sp. K. Rydzińska Sp. K. z siedzibą w Niepruszewie (ul. Świerkowa 19, 64-320 Niepruszewo) KRS: 0000403554, NIP: 7811875724, udziela gwarancji: Warunki gwarancji dla dostarczonego towaru zostały określone w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem. Ogólne Warunki Gwarancji nie wykluczają jakichkolwiek zapisów w karcie gwarancyjnej – jest ona dokumentem nadrzędnym.

Warunki gwarancji zbiorników Firmy Fortis Technology Rydzińska Sp. K.:

 1. W przypadku awarii należy skontaktować się z Działem Serwisowym Fortis Technology Rydzińska Sp. K. pod nr tel. (0-61) 820 94 29, kom. 512 520 770
 2. Zgłoszenia należy przesyłać pisemnie pod nr fax (0-61) 823 27 94, poprzez formularz zgłoszenia awarii na stronie www.fortistechnology.pl lub adres email: serwis@fortistechnology.pl korzystając z wzoru zgłoszenia usterki zbiornika dołączonego do instrukcji obsługi lub znajdującego się na stronie www.fortistechnology.pl
 3. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w terminie do 14 dni roboczych od daty pisemnego, kompletnego zgłoszenia zawierającego:
 4. Dane osoby bądź przedsiębiorstwa na którą został zakupiony zbiornik;
 5. Dokładną lokalizację zbiornika;
 6. Datę i miejsce zakupu zbiornika poświadczoną dokumentem sprzedaży.
 7. Numer seryjny zbiornika;
 8. Dane kontaktowe.
 9. Zgłaszający usterkę powinien zapoznać się z Kartą gwarancyjną produktu, w przypadku jej braku z Ogólnymi Warunkami Gwarancji. Wysłanie zgłoszenia jest traktowane jako akceptacja warunków świadczenia usług przez serwis.
 10. Gwarantowany czas reakcji na przesłane zgłoszenie wynosi 48 godzin (w dni robocze).
 11. Usunięcie usterki odbywa się w formie zależnej od rodzaju zgłoszenia. Producent zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia usterek i wad poprzez:
  1. Zdalne usunięcie usterki.
  2. Odesłanie uszkodzonego zbiornika do siedziby firmy, jego naprawa i zwrot po naprawie.
  3. Odesłanie uszkodzonej części do siedziby firmy, jej naprawa i zwrot po naprawie.
  4. Wysłanie do klienta sprawnej części, a po wyminie odesłanie wadliwej.
  5. Wizyta serwisu Fortis Technology Rydzińska Sp. K.
 12. Wyboru dokonuje producent w porozumieniu z klientem.
 13. Usunięcie usterki kończy się wypisaniem protokołu z wykonanych prac, zawierającej zakres prac przeprowadzonych przez serwis, datę wykonania prac oraz podpis serwisanta.
 14. Czas trwania gwarancji została określona w Załączniku 2 – Standardowa długość gwarancji dla produktów Fortis Technology Rydzińska Sp. K..
 15. Firma Fortis Technology Rydzińska Sp. K. zastrzega sobie prawo do korzystania z serwisów zewnętrznych.
 16. W skrajnych przypadkach, jeśli wymaga tego sytuacja, serwis firmy Fortis Technology Rydzińska Sp. K. może nakazać użytkownikowi zaprzestania z korzystania ze zbiornika do momentu usunięcia usterki przez serwis Fortis Technology Rydzińska Sp. K..
 17. Użytkownik jest zobowiązany do kontrolowania stanu technicznego zbiorników w czasie ich użytkowania
  w tym do natychmiastowego zgłaszania serwisowi firmy Fortis Technology Rydzińska Sp. K. wszelkich usterek zaobserwowanych w czasie eksploatacji w celu uniknięcia dodatkowych uszkodzeń zbiornika.
 18. W przypadku niedostosowania się użytkownika do nakazu zaprzestania korzystania ze zbiornika firma Fortis Technology Rydzińska Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z uszkodzonego zbiornika.
 19. Dodatkowo po stronie użytkownika jest dbałość o rzeczy eksploatacyjne, w szczególności o stan filtrów, węży oraz pistoletów nalewowych określonych w Załączniku 3 – Zasady Eksploatacji i Konserwacji zbiorników firmy Fortis Technology Rydzińska Sp. K..
 20. W przypadku gdy usterka w okresie gwarancji wyniknęła z nieprawidłowego użytkowania, instalacji wyrobu, stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub miała miejsce po upływie gwarancji, zgłaszający zostanie obciążony kosztami związanymi z usunięciem usterki lub/i wykonaniem serwisu. Do kosztów wykonania serwisu zalicza się dojazd serwisu do miejsca lokalizacji zbiornika, roboczogodziny pracy serwisanta lub serwisantów oraz cenę ewentualnych części. Koszt podstawowych stawek serwisowych został przedstawiony w Załączniku 4 – Koszty Usług Serwisowych
 21. Na życzenie Zgłaszającego, przed podjęciem działań serwisowych Serwis może przedstawić szacunkowe koszty usunięcia wady w przypadku stwierdzenia, że wada nie jest objęta gwarancją.
 22. Gwarancja nie obejmuje standardowej obsługi konserwacyjnej urządzeń takiej jak czyszczenie filtrów, wymiana baterii, kalibracja (regulacja dokładności) przepływomierzy. W przypadku stwierdzenia niezgodności wskazań przepływomierza, należy przeprowadzić kalibrację zgodnie z załączoną instrukcją. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (terytorialny zasięg gwarancji).
 23. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
 24. uszkodzenia wynikłego na skutek niewłaściwej instalacji oraz obsługi;
 25. nieprawidłowego położenia zbiornika na gruncie niezgodnego z instrukcją obsługi i przepisami polskiego prawa;
 26. braku odpowiedniej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych lub aktów wandalizmu,
 27. usterek powstałych w wyniku dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych, we własnym zakresie.
 28. zmiany przeznaczenia wyrobu.
 29. W przypadku zaległości w płatnościach na rzeczy Fortis Technology Rydzińska Sp. K., Producent zastrzega sobie prawo do wstrzymania wszelkich działań serwisowych do czasu uregulowania płatności oraz anulowania gwarancji.
 30. Standardową gwarancję nie są objęte urządzenia eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu takie jak:
  1. filtry,
  2. węże,
  3. złączki,
  4. baterie,
  5. łopatki pompy,
  6. pistolety nalewowe,
  7. klawiatury terminali dostępowych.
 31. W przypadku w/w urządzeń/elementów producent udziela gwarancji rozruchowej, której długość wynosi 1 miesiąc od daty zakupu zbiornika.
 32. Klient w ciągu 5 dni roboczych od daty odbioru zbiornika powinien sprawdzić kompletność i w przypadku braków bądź usterek niezwłocznie zgłosić ten fakt do firmy Fortis Technology Rydzińska Sp. K. Po tym czasie nie będzie możliwe uzupełnienie brakujących elementów.
 33. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 34. Firma Fortis Technology Rydzińska Sp. K. nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego oraz nie zgodnego z instrukcją obsługi użytkowania produktu.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI! Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

  NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ?

  Poznaj nasze dodatkowe usługi

  FORTIS ROTOMOULDING

  Poznaj naszą ofertę biznesową na produkcję kontraktową metodą formowania rotacyjnego.

  Przejdź do strony
  Skontaktuj się z nami