Service Auf unseren Service ist immer Verlass! Jedes Problem unserer Kunden im Bereich Montage und Betrieb von FORTIS-Tanks wird dabei schnell, wirksam und fachgerecht gelöst. Dank umfangreicher Fachkenntnisse, mehrjähriger Erfahrung sowie professioneller Servicewerkzeuge können wir jedes, selbst kompliziertes Problem erfolgreich beseitigen.

Erfahren Sie mehr über unsere Serviceleistungen

Zobacz produkty
Centrum Wideo Fortis Technology
Zobacz produkty
Sprzedaż części zamiennych
Zobacz produkty
Obsługa gwarancyjna
Zobacz produkty
Obsługa pakietów serwisowych
Zobacz produkty
Uruchomienia, montaże i połączenia zbiorników oraz dystrybutorów
Zobacz produkty
Obsługa pogwarancyjna

Faq - poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dlaczego zbiornik dwupłaszczowy i dlaczego maksymalnie 5000 l?
Dziennik Ustaw 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 11.1. określa, że dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m­3 :
 • 11.1 Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.
 1. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
1) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej; 2) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
 1. Odległości, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.
 2. Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku lub obiektu od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 3.
  W przypadku niezastosowanie się do w/w przepisów odpowiednie organy mogą nałożyć na przedsiębiorcę  kary wraz z zakazem korzystania lub rozbiórką wewnętrznej stacji paliw.
Czy zbiorniki do paliw muszę zgłaszać do UDT?
Zbiorniki z tworzywa sztucznego podlegają dozorowi technicznemu, który wykonywany może być w formie uproszczonej i ograniczonej. Dozorem technicznym uproszczonym objęte są zbiorniki o pojemności  do 2,5 m3, a zbiorniki o pojemności 2,5 m3 - 15 m3 podlegają pod dozór techniczny ograniczony. Uwarunkowane jest to wpisem do § 63 Dziennika Ustaw Nr 113 Poz. 1211 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r.
Jak wygląda dozór uproszczony?
Zbiorników do paliwa o pojemności nieprzekraczającej 2,5 m3 można, ale nie trzeba zgłaszać do UDT, gdyż nie podlegają obowiązkowi wykonywania badań technicznych. W przypadku gdy użytkownik wyraża chęć zgłoszenia urządzenia do UDT, procedura wydania protokołu odbioru przebiega podobnie jak w przypadku dozoru ograniczonego. Różni się ona tym, że inspektor po kontroli urządzenia wydaje jedynie protokół odbiorczy, ale decyzji na eksploatację zbiornika już nie, gdyż nie jest to wymagane przez Rozporządzenie. Koszt przeprowadzenia takiej inspekcji wynosi 250 zł. W przypadku gdy eksploatujący nie zgłosi zbiornika do UDT, to powinien zapewniać konserwację urządzenia wykonywaną przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Jak wygląda dozór ograniczony? Co muszę zrobić?
Jak wspomniano wyżej, posiadając zbiornik o pojemności w przedziale 2,5 m3 - 15 m3 należy złożyć wniosek do lokalnej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. Szczegółowy wykaz jednostek znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl/kontakt-udt
 • Rejestracja urządzenia w UDT
W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego (patrz zał. nr 1 kompendium). Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń. Kompletna dokumentacja techniczna przekazywana jest w kopercie przy dostawie zbiornika. Należy również dołączyć plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń i rozmieszczenia sąsiadujących obiektów – można sporządzić odręczny rysunek. Wniosek i wymagane druki załączników dostępne są pod adresem internetowym https://www.udt.gov.pl/formularze . Wymagane dokumenty można złożyć osobiście, pocztą bądź przez Internet przez platformę ePUAP, jednak zalecaną opcją jest wybranie się do urzędu osobiście.
 • Weryfikacja dokumentacji przez UDT
Właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków, Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. W celu przeprowadzenia badania, Inspektor UDT uzgodni (zazwyczaj telefonicznie) ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania.
 • Badanie odbiorcze
Celem badania jest potwierdzenie, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne. Sprawdzane jest miejsce usytuowania zbiornika, brak ew. uszkodzeń, czystość przestrzeni międzypłaszczowej oraz działanie urządzenia kontroli wycieku – Apollo Smart lub Apollo Visual Bunded.
 • Wydanie decyzji
Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia - sposób jej dostarczenia zostanie uzgodniony. Decyzja wydawana jest raz na 2 lata. Po badaniu wysyłany jest rachunek w wysokości 250 zł (płatny raz na 2 lata). Gdy okres 2 lat minie, Inspektor kontaktuje się z właścicielem zbiornika w celu przeprowadzenia kolejnego badania.
Jakie są wytyczne dotyczące posadowienia zbiornika na placu?
W Dzienniku Ustaw 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 11.1. określone jest, że zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, należy sytuować z zachowaniem odpowiednich odległości. Poniższy rysunek przedstawia wiele wariantów ustawienia. Kwestia materiału jako podłoża pod zbiornik nie jest ściśle określona, jednak w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) Rozdział 4 §38 pkt 1 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, napisane jest, że w otoczeniu obiektów technologicznych, tam gdzie mogą wystąpić wycieki ropy naftowej i produktów naftowych, należy wykonać uszczelnienie terenu zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Do każdego zbiornika Fortis Tank przygotowany jest projekt fundamentu jaki należy wykonać. Projekt otrzymuje się podczas zakupu zbiornika wraz z instrukcją i karta gwarancyjną.    
Czy mogę ustawić kilka zbiorników na placu?
Ustawienie więcej niż jednego zbiornika 5000 L jeśli Inspektor podległej jednostki Straży Pożarnej zezwoli na umieszczenie takiej instalacji. W zależności od interpretacji Inspektora pojemność 5000 l może być graniczną wartością jaka może być zainstalowana na posesji. W większości wypadków zostaje wyrażona zgoda na zainstalowanie wielu zbiorników z tym, że pojedynczy może mieć maksymalnie 5000 l. Zatem należy udać się do lokalnej jednostki Straży Pożarnej, aby uzyskać od niej zezwolenie na taką instalację.
Czy zbiornik należy zgłosić do Urzędu Ochrony Środowiska?
Zgłoszenie obejmuje instalacje niewymagające pozwolenia. W Rozporządzeniu ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 881) wymienia się w pkt. 16 instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych. Zbiorniki do paliw są instalacjami wymienionymi w Rozporządzeniu ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880). Zgodnie z Prawem ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 672 ze zm. Art. 3 pkt 6 przez instalację rozumiemy m.in. stacjonarne urządzenie techniczne. Znajdujące się w ofercie zbiorniki standardowo wyposażone są w układ dystrybucyjny, czujnik poziomu paliwa, wąż wylewowy z nalewakiem automatycznym, odpowietrznik, dlatego uznać należy, że zbiorniki stanowią urządzenia techniczne. Zbiorniki do przechowywania paliwa stanowią instalację w rozumieniu przepisów POŚ, jeżeli eksploatowane są w jednym miejscu, a ich przewożenie ma charakter incydentalny. Długotrwałe funkcjonowanie określonego urządzenia w danym miejscu związane z emisją ma wpływ na stan środowiska. Z uwagi na fakt, że eksploatacja zbiorników związana jest z powstawaniem emisji uznać należy, że zakup zbiornika powinien zostać zgłoszony odpowiednim organom ochrony środowiska. Zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko trzeba dokonać:
 • Przed rozpoczęciem eksploatacji - Na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłoszenia instalacji do właściwego organu nie wniósł on żadnych uwag, można rozpocząć eksploatację (jest to zgodne z Kodeksem postępowania administracyjnego).
 • Podczas eksploatacji - W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia.
Nie istnieje obligatoryjny wzór zgłoszenia. Jednakże zgodnie z art. 152 ust. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane jest, aby zgłoszenie instalacji zawierało:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • informację o tym, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
  Wzór pisma załącznik nr 3 , pismo można pobrać ze strony www.fortistank .pl Organami ochrony środowiska, do których należy przekazać zgłoszenie instalacji, to:
 • marszałek województwa: gdy instalacja wymagająca zgłoszenia zlokalizowana jest w granicach zakładu, na którego terenie eksploatowana jest również instalacja, która może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska: dla instalacji na terenach zamkniętych (pojęcie terenów zamkniętych definiuje m.in. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie przez tereny zamknięte rozumiemy tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów);
 • starosta: dla pozostałych instalacji;
 • prezydent miasta: dla pozostałych instalacji, jeśli instalacja zlokalizowana jest na terenie miasta na prawach powiatu.
Instalację należy zgłosić do odpowiedniego organu ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce eksploatacji instalacji. Opłata: 120 zł − opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
Czy zbiornik powinien być uziemiony?
 • Zbiornik powinien być uziemiony zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi naziemnych zbiorników do magazynowania paliw płynnych.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI! Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

  NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ?

  Poznaj nasze dodatkowe usługi

  FORTIS ROTOMOULDING

  Poznaj naszą ofertę biznesową na produkcję kontraktową metodą formowania rotacyjnego.

  Przejdź do strony
  Skontaktuj się z nami